Staff Solution Consulting Kft  adatkezelési nyilatkozata

www.staffsolution.hu  alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Staff Solution Consulting Kft. (Székhelye: 1163. Bp. Gordonka u. 23.) Cégjegyzékszám: 01 09 320373; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmazza a Weboldal szolgáltatásait illetően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az álláshirdetésre pályázók (a továbbiakban: Felhasználók) a munkaerő közvetítési szolgáltatás igénybevételével elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

I. Jogszabályok

Az adatkezelő a számára eamilen megküldött pályázatok, önéletrajzok benyújtása során a Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös figyelemmel az alábbi jogszabályra: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

II. Általános adatkezelési elvek

 1. Az emailen beérkezett és rögzített személyes adatok kezelője az Staff Solution Consulting Kft., az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A Felhasználó álláspályázata részeként vagy adatbázisba kerülés kérelmekor benyújtott személyes adatainak kezelésének célja, hogy az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló további – esetlegesen külföldi illetőségű – gazdálkodó szervezettel az Adatkezelő által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység eredményeként munkaviszonyt létesítsen, ideértve így a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is. Az adatkezelés céljának teljesülése érdekében az Adatkezelő a Felhasználók álláspályázata során megadott személyes adatait Adatkezelő az általa fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban: „Adatbázis”) elhelyezi és kezeli (összegyűjti, tárolja, rendszerezi, felhasználja, töröli), feldolgozza.
 3. Az adatkezelés jogalapja az, hogy Felhasználók az álláspályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelés célja érdekében Adatkezelő a személyes adataikat kezelje, feldolgozza; az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját a felhasználó kifejezett hozzájárulása képezi.
 4. Álláspályázatának benyújtásával, ill. az adatbázisba kerülés kérelmekor a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő az Adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza. Az álláspályázat során Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
 5. Az álláspályázat során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, tartózkodási ország, város. Álláspályázat részeként megadható adatok: születési hely és idő, végzettség, fő foglalkozás és ezen területen szerzett szakmai tapasztalat, egyéb foglalkozás, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalat, nyelvtudás. A felsoroltakon kívül fénykép, önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is csatolhatóak.
 6. Amennyiben a Felhasználó álláspályázati anyagában különleges adat is szerepel (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat), amelynek kezeléséhez az Infotv. írásbeli hozzájárulást követel meg, azt az Adatkezelő csak a Felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján kezeli.
 7.  A Felhasználók személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatóak, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatóak a felhasználó hozzájárulása nélkül.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára munkalehetőséget, vagy munkaerőt kereső személyekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételt biztosít.
 9. A Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő az álláspályázata során megadott e-mail címére megküldött levélben tájékoztassa az adatbázisba kerülés során megadott, illetve az önéletrajzában szereplő adatainak megfelelő állásajánlatokról.
 10. A Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztatót küldjön.

III. Felelősség

 1. Az adatbázisba regisztrálás/álláspályázat során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználó felelőssége, hogy azok a valóságnak megfelelnek, az aktuális állapotot tükrözzék, továbbá nem tartalmaznak semminemű félrevezető információt a végzettségére, szakmai tapasztalataira, nyelvtudásra, illetve személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő alappal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett személyes adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett személyes adatok valótlanságot tartalmaznak, az Adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.
 3. A Weboldal elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

IV. Az Adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának teljesülésének függvénye:
 2. A Felhasználó adatait eredménytelen munkaerő-közvetítés illetve eredményes munkaerő-közvetítés esetén az Adatkezelő a Felhasználó írásban jelzett törlési kérelméig megőrzi.
 3. A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől info@staffsolution.hu  címen, az Adatkezelő kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Felhasználó személyes adatait törli.

V. Joggyakorlás, jogorvoslat

 1. Felhasználó bármikor kérhet az Adatkezelőtől tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről info@staffsolution..hu címen. Kérésére Adatkezelő részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a Felhasználó részére.
 2. Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni. Az Infotv. rendelkezései szerint az Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
  • a kezelése jogellenes,
  • a felhasználó kéri,
  • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
  • azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 3. Felhasználó tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetlegesen továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 4. Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az Infotv-ben meghatározottak szerint